^

MAYORS RY

Mayors Ry on voittoa tavoittelematon ja riippumaton yhdistys, joka pyörittää Ruoholahden Kauppakeskuksessa sijaitsevaa Mayor’s Gym –kuntosalia. Kuntosalitoiminnan lisäksi yhdistys pyrkii aktiivisesti kehittämään kuntourheilun, kehonrakennuksen ja fitneksen tunnettuutta ja suosiota.

Kaikilla Mayor’s Gymillä treenaavilla tai muilla RY:n toiminnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus liittyä Mayors Ry:n jäseneksi. Mayors Ry:n jäsenet omistavat legendaarisen Mayor’s Gym -salin yhdessä. Mayors Ry:n liittymismaksu on 400 euroa. Liittyminen ei sido mihinkään – yhdistyksen toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja yhdistyksen salilla ei ole pakko treenata vaikka liittyisi yhdistyksen jäseneksi. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusmielessä. Mayors Ry:n jäsenet saavat alennusta Mayor’s Gymin hinnoista, lisäravinteista ja hierontapalveluista.

MAYORS RY:N JÄSENEKSI

Mayors Ry:n liittymismaksu on 400 euroa. Liittymisen myötä jäsenet saavat alennusta kertakäynneistä, 10x korteista, kk-korteista, lisäravinteista ja oheispalveluista (hieronnat jne.). He myös pääsevät äänestämään joka vuosi uuden hallituksen ja vaikuttamaan salin muihinkin asioihin. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi myydä eteenpäin.

Mikäli olet kiinnostunut Mayors Ry:n jäsenyydestä laita hallitukselle sähköpostia osoitteeseen hallitus at mayors.fi.

HALLITUS

Salin asioita hoitaa salin omistavan Mayor`s ry:n hallitus: 

Minna Lahti, puheenjohtaja
Marjo Peurala, varapuheenjohtaja
Markus Heinänen
Mia Heinänen
Teemu Rytkönen
Sara Karhunen
Mikko Nummelin
Kai Salmi


Hallitukselle voi laittaa myös mailia osoitteeseen hallitus@mayors.fi tai etunimi@mayors.fi

MAYOR`S RY:N SÄÄNNÖT

MAYORS R.Y:n säännöt
Helsinki 27.3.2012

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Mayors r.y. ja kotipaikka Helsinki. Yhdistys on perustettu 27.3.2010 Helsingissä.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on urheiluharrastuksen ja urheilukilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– järjestää voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia
– hankkii tarvittavia välineitä
– järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
– huolehtii harjoittelumahdollisuuksien järjestämisestä yhdistyksen jäsenille
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistykseen voi kuulua myös hallituksen hyväksymiä kannattajajäseniä, joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Kannattajajäsenet voivat olla yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenanomus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen voi myös siirtää voimassa olevan jäsenyytensä toiselle henkilölle ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Oikeuskelpoisten yhteisöjen jäsenmaksu voi olla yksityisten henkilöiden jäsenmaksua suurempi.

5 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 3-6 varsinaista jäsentä sekä mahdolliset varajäsenet (1-3). Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja hallitusten jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittaessa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu yhdistyksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Hallituksen päätokset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee hallituksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

7 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse kaikille jäsenille, minkä lisäksi se laitetaan esille myös yhdistyksen ilmoitustaululle ja websivuille.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokousen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen jäsenet
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee.Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.